این مرکز فراهم کننده سرویسهای اینترنتی در ایران می باشد.