این شرکت در اسفندماه سال ١٣٧٥ با مدیریت آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ تاسیس شد کارشناسان این شرکت با بیشترین تجربه در زمینه گسترش تکنولوژی اینترنت در داخل کشور، تاکنون سیستمهای گوناگونی را طراحی و نصب کرده اند که اهم آنها به قرار زیر است . اهم فعالیتهای تارتن مشارکت در راه اندازی نخستین گره شبکه اینترنت در داخل کشور و اتصال بیش از چهل دانشگاه و مرکز پژوهشی در سراسر کشور به شبکه اینترنت و همچنین طراحی و پیاده سازی سیستم بزرگ اطلاع رسانی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اتصال آن به شبکه جهانی اینترنت می باشد.