این سایت به شاعر بلند آوازه ایران خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی اختصاص دارد.