این سایت به رباعیات عمر خیام اختصاص داده شده است. در این سایت بیوگرافی او نیز وجود دارد.