در این سایت قهرمانان شطرنج معرفی می شوند. اطلاعاتی در رابطه با قوانین شطرنج وجود دارد. اسامی مربیان رده اول و دوم و سوم کشور معرفی می شوند و بسیاری اطلاعات مفید دیگر در رابطه با شطرنج در این سایت قرار گرفته است.