این مرکز در دانشگاه استن فورد کالیفرنیا شروع به فعالیت کرد. هدف اصلی این مرکز آشنا کردن همگان با هنر و فرهنگ ایران است.