این نمایشگاه در کشور ایرلند واقع شده است و به بررسی گیاهان و جانوران آبزی می پردازد.