این شرکت در سال ۱۸۴۷ به عنوان اولین شرکت بیمه خانوادگی در کانادا تاسیس شد.