خدمات این مرکز شامل ارائه دادن لیست مکانهای دولتی، لیست شرکتها و مناطق مسکونی و تجاری است.