این سایت متعلق به اداره‌ی کل اجتماعی IPA می‌باشد. این مرکز برنامه‌های تحقیقاتی را در زمینه‌ی تقسیمات دولتی و مدیریتی ، سرمایه‌گذاری همگانی و اصلاحات مالی انجام می‌دهد. با مراجعه به این سایت می‌توانید با فعالیت‌های این مرکز آشنا شوید. علاقه‌مندان می‌توانند نشریات چاپ شده توسط مرکز IPA را در این سایت مطالعه کنند. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی سرمایه‌گذاری کردن در اختیار شما قرار می‌دهد. هدف این مرکز کمک به کشورهای مختلف به منظور رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی آنها می‌باشد.