به ما کمک کنید تا برای جوانان بی سرپرست آینده ای بسازیم. این شعار مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست است.