این سایت مربوط به بازی بولینگ ده میله ای است. این سایت آدرس باشگاه های بولینگ را دراختیار شما می گذارد.