این انجمن یک سازمان اختصاصی تمبر شناسی است که هدف آن جمع آوری و مطالعه تمبر و دیگر محصولات پست در ایرلند است.