کانمارا یک سزرمین غیر عادی است که دارای دو گونه حیوانات وحشی و اهلی است. اسب سواری در این سرزمین بسیار رونق دارد.