این مدرسه آشپزی شهرت جهانی برای برگزاری دوره های آموزشی سرآشپز دارد. دانش آموزان از سراسر دنیا برای آموزش آشپزی به این مدرسه مراجعه می کنند. این مدرسه در لندن قرار گرفته است.