این سایت متعلق به یک مجله شطرنج است. در این سایت می توانید با قهرمانان شطرنج آشنا شوید.