این سایت مربوط به یکی از باغهای پرندگان در ایرلند است که از سال ۱۹۶۸ بوجود آمده است.