انجمن دندانپزشکی آمریکا در سال ۱۸۵۹ تاسیس شده است. در حال حاضر بیش از ۱۴۹ هزار نفر عضو دارد.