این انجمن دامپزشکی یک مرکز قانونی با هدف جراحی حیوانات است.