این سایت پیرامون عملکرد بین سیگار و ارتباط آن با سلامتی انسان صحبت می کند.