مرکز بین المللی تکنولوژی آموزش یک آژانس دولتی ایرلندی است که به منظور مشورت، حمایت و اطلاعات در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تحصیلات تاسیس شده است.