این سایت یک مجله برای کودکان است. کتابهای مربوط به کودکان نیز در این سایت عرضه می گردد.