این سایت مربوط به کلوپ بین المللی ستاره شناسی ایرلند است. این کلوپ در سال ۱۹۹۰ تاسیس شده است.