مرکز موسیقی معاصر آرشیو ملی ایرلند و منبع اصلی موسیقی جدید می باشد. این مرکز پشتیبانی کننده آهنگسازان سراسر جمهوری و شمال ایرلند می باشد.