استودیو قرن بیستم فوکس یکی از بزرگترین استودیوهای فیلم سازی جهان می باشد.