در این سایت تجهیزات و لوازم مربوط به فیلم به حراج گذاشته می شود.