این موسسه یکی از موسسات کارآزموده در زمینه فیلم سازی است که از اسلوب و روش خاص خود استفاده می کند.