این سایت مخصوص جت لی است. هدف این سایت برقراری ارتباط بین این بازیگر و هواداران اوست.