این سایت مربوط به آکادمی هنر و تلویزیون و فعالیتهای هنری یک دانشگاه است.