در این سایت عکسها و بیوگرافی بعضی از کمدین ها ارائه می شود.