گالری هنر در سال ۱۹۹۵ تاسیس شده است. این گالری فعالیتهای فرهنگی برای کودکان نیز می کند.