شرکت بازرگانی سروش بهمن از شرکتهای تابعه گروه بهمن است. گروه بهمن در سال 1331 تحت عنوان "شرکت سهامی ایران خلیج کو" در زمینه نمایندگی امور حمل و نقل دریایی شروع به کار نمود. در پی واگذاری سهام به بخش خصوصی دگرگونی قابل ملاحظه ای در روند فعالیت های شرکت به وجود آمد و در تاریخ 28/4/78 بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و با تغییر اساسنامه شرکت، به منظور ایجاد هلدینگ گروه بهمن شکل گرفت.