این سایت شما را سیستم اطلاعاتی تجارت خارجی آشنا می‌کند. این مرکز کامل‌ترین اطلاعات و مدارک را در زمینه‌ی تجارت خارجی کشور امریکا در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. در این سایت متن همه‌ی قراردادهای تجاری میان امریکا و کشورهای نیم‌کره‌ی غربی موجود می‌باشد شما می‌توانید از طریق این سایت مقالات و تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی تجارت خارجی را مورد مطالعه قرار دهید. این سایت شما را به لینک‌های مرتبط با این موضوع متصل می‌کند.