این سایت متعلق به مجله‌ی Searchlight می‌باشد. هدف این مجله مبارزه با نژادپرستی ، نئونازیسم و فاشیسم می‌باشد. این مرکز فعالیت خود را از سال ۱۹۶۲ آغاز کرده است. در سال ۱۹۶۱ گروهی از مردم با مذاهب و عقاید سیاسی متفاوت در شهر لندن گرد هم جمع شدند تا پاسخی برای فعالیت نئونازیستی پیدا کنند ، آنها تصمیم گرفتند انجمنی به نام Searchlight تشکیل دهند و فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی مبارزه با نژادپرستی انجام دهند. از طریق این سایت می‌توانید از تاریخ برگزاری کنفرانس‌های این مرکز مطلع بشوید.