این سایت به ارائه‌ی توضیحاتی در رابطه با مقررات و قوانین ، برای موتور‌سواران می‌پردازد و اطلاعاتی برای ایجاد مصونیت و امنیت بیشتر برای جلوگیری از حوادث و تصادف‌ها در اختیارآنان قرارمی‌دهد. دراین سایت اطلاعاتی درباره‌ی شرایط مساعد در موتورسواری وکلیه‌ی ابزارولوازم دفاعی در هنگام موتورسواری به کاربران داده خواهد شد. موتورسواران حرفه‌ای بامراجعه به این سایت ، اطلاعاتی در زمینه‌ی مراقبت‌های پس از تصادف و کمک‌های اولیه به‌دست می‌آورند و علاوه بر این ، اطلاعات جالب و مــفیدی در زمینه‌ی ورزش موتورسواری و ایمنی آن عنوان شده است.