در این سایت علاوه بر اشنایی باکشور المان وصنعت توریسم ان میتوانید به لینکهای کشورهای دیگر نیز راه یابید.