این سایت یک پایگاه اطلاع رسانی کشور المان است که از طریق ان میتوانید اطلاعات مفیدی راجع به این کشور به دست اورید .