این سایت متعلق به مرکز انرژی در ایالات متحده امریکا است که به منظور حفظ منابع انرژی واقتصادی در امریکا فعالیت میکند و ۴ هدف مشخص را دنبال میکند .