در این سایت فهرست تمام هتلهای ایران همراه با ادرس محل وشماره تلفن وادرس سایت انها درج شده است.