سازمان در خرداد 54 جهت سرمایه گذاری خارجی در ایران وسرمایه گذاری ایران در خارج از کشور واخذ واعطای تسهیلات اعتباری خارجی تاسیس گردیده ورئیس کل آن معاون وزیر در امور بین الملل میباشد عمده وظایف سازمان عبارتند از سرمایه گذاری خارجی در ایران به همراه تشویق وحمایت سرمایه گذاران خارجی واخذ واعطای وام وتسهیلات مالی تا صدور ضمانتنامه از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران.