دیوان محاسبات کشور باید باکمال دقت وشجاعت و بدون هراس ازعکس العملهای احتمالی درکار دستگاههای دولتی نظارت وموشکافی کند.