مرکز کنترل ترافیک تهران با هدف دستیابی همگان به اطلاعات ترافیکی جهت انتخاب مسیر و استفاده بهینه از معابر شهری, افزایش ایمنی و کاهش مصرف سوخت و آلودگیهای ناشی از ترافیک, از سال 1370 آغاز بکار نموده است. دراین سایت می توانید درباره این شرکت و وقایع ترافیکی تهران اطلاعاتی کسب کنید . دارای بخش اخبار نیز می باشد .