این پایگاه دوزبانه ( فارسی، انگلیسی ) به آموزش زبان فارسی و ایران‌شناسی پرداخته و در کنار آن اخبار و رویدادهای ادبی کشور و انتشارات شورا و ... منعکس می‌کند.