این سایت به زبان انگلیسی قابل دسترسی است <br /> و دارای قسمتهای مختلفی چون اخبار سازمان گفتگوی تمدن ها و.. می باشد.