در باره فعالیتهای این سازمان توضیح داده شده است و دارای بخشهای ایران نامه و... می باشد.