نقش اساسی بخش انرژی در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور و ارتباط سیستماتیک آن با سایر بخشها بدیهی و انکار ناپذیر است. اولین بار در سال 1342 ضرورت وجود یک نظام متمرکز برنامه ریزی و تصمیم گیری در بخش انرژی مطرح گردید و جهت تحقق آن شورای نیرو به تصویب رسید و طی آن بر تمرکز فعالیتهای مربوط به سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان انرژی در وزارت نیرو تصریح شد.