این موسسه اولین موسسه سرمایه اجتماعی در ایران و دومین پس از موسسه سرمایه اجتماعی در آسیا در کشور ژاپن می باشد موسسات سرمایه اجتماعی در اکثر کشورهای جهان اول از جمله آمریکا، انگلستان آلمان، استرالیا و .... وجود دارند و هدف این موسسات تحقیق و پژوهش پیرامون موضوعات مرتبط با سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد اجتماعی ، مشارکت اجتماعی و تحقیق و بررسی درباره گروهها و انجمن ها است. این موسسه یک موسسه غیر انتفاعی می باشد که درصدد جمع آوری و ارائه پژوهش های صورت گرفته پیرامون سرمایه اجتماعی در ایران و دیگر کشورها است .