این سایت متعلق به روزنامه financial times است .در این سایت میتوانید راجع به فعالیتهای مالی وتجاری بیش از ۲۰۰۰۰ شرکت در سراسر جهان اطلاعاتی به دست اورید.