این سایت به بررسی صنعت توریسم در کشورهای مختلف می پردازد.