در این سایت میتوانید به سایتهای دانشگاهای کشور فرانسه دست یابید.